skip to Main Content

โครงการศึกษาดูงาน จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนาแลนด์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน คอนโดมิเนียาม ธนา แอสโทเรีย ปิ่นเกล้า โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ทั้งวิศวกร สถาปนิก และผู้บริหาร ได้ร่วมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ

Back To Top